KLUBBEN / ROTARY KLUBBLOVER

Utskriftbar versjon


Klubblov for:

12786 Stavern Rotary Klubb

og Satelittklubben

222198 Stavern Ung Rotary Klubb
basert på Rotarys lovrådsmøte i april 2016

Paragraf 1 Definisjoner

Slik det er brukt i denne loven, med mindre sammenhengen på annen måte klart krever det, skal ordene i denne paragrafen ha følgende mening:

1.     Styre: Styret i Stavern Rotary Klubb.

2.     Vedtekter: Vedtektene for Stavern Rotary Klubb.

3.     Styremedlem: Medlem av klubbens styre.

4.     Medlem: Et ordinært medlem av Stavern Rotary Klubb, og ikke et æresmedlem.

5.     RI: Rotary International.

6.     Navnet på denne organisasjonen skal være Stavern Rotary Klubb, medlem av Rotary International.

7.     Satellittklubb: Stavern Ung Rotary Klubb

8.     År: 12-månedersperioden som begynner 1. juli.

Paragraf 2 Navn

12786 Stavern Rotary Klubb og 222198 Stavern Ung Rotary Klubb

Paragraf 3 Hensikten med klubben

Hensikten med rotaryklubben er å arbeide mot Rotarys mål, gjennomføre prosjekter basert på de 5 tjenesteområdene, bidra til å fremme Rotary ved å styrke medlemsarbeidet, støtte Rotary Foundation og utvikle ledere over klubbnivå̊.

Paragraf 4 Klubbens omrade

Klubbens geografiske område er Larvik Kommune

Paragraf 5 Formål

Rotarys formål er å oppmuntre og fremme tjenesteidealet som grunnlag for en verdig virksomhet. Dette kan bl.a. gjøres ved
For det første: Utvikle personlige bekjentskaper som en mulighet for å tjene andre,
For det andre: Ha høye etiske krav i næringsliv og yrke, anerkjenne verdien av all nyttig virksomhet, og fremme hver rotarianers yrke som en mulighet til å tjene samfunnet,
For det tredje: Understreke tjenesteidealet i hver rotarianers personlig, forretnings- og samfunnsmessige liv;
For det fjerde: Utvikle internasjonal forståelse, fremme velvilje og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra ulike yrker forent i tjenesteidealet.

Paragraf 6 Fem tjenestegrener

Rotarys fem tjenestegrener er det filosofiske og praktiske rammeverket for arbeidet i Stavern Rotary Klubb.

1.     Klubbtjenesten, den første tjenestegrenen, omfatter handlinger som et medlem bør utføre i egen klubb for å bidra til et framgangsrikt klubbarbeid.

 1. Yrkestjenesten, den andre tjenestegrenen, har til hensikt å fremme høy etisk standard i forretnings- og yrkesliv, anerkjenne verdien av alle verdige yrker, og fremme tjeneste- idealet i alle yrker. Medlemmenes rolle inkluderer også̊ å etterleve Rotarys prinsipper både i eget liv og egen virksomhet, og stille sin yrkeskompetanse til disposisjon for utvikling av klubbens prosjekter som et bidrag til løsning av samfunnsmessige oppgaver og behov.
 2. Samfunnstjeneste, den tredje tjenestegrenen, omfatter ulike arbeidsoppgaver som med- lemmene gjør, enkelte ganger i samarbeid med andre, for å bedre livskvaliteten for de som bor innen klubbens omrade eller i lokalsamfunnet.
 3. Internasjonal tjeneste, den fjerde tjenestegrenen, omfatter de aktiviteter som medlem- mene utfører for å fremme internasjonal forståelse, goodwill og fred ved å fremme kontakt med andre land, deres kultur og skikk og bruk. Videre søke informasjon om hva landene har oppnådd, deres ambisjoner, håp og utfordringer, gjennom lesing, korrespondanse og gjennom samarbeid, klubbaktiviteter og prosjekter utformet for å hjelpe folk i andre land.
 4. Ungdomstjenesten, den femte tjenestegrenen, anerkjenner den positive forandringen som realiseres av ungdom og unge voksne gjennom aktiviteter utviklet for lederskap. Det samme gjelder involvering i samfunns- og internasjonale prosjekter, og utvekslingsprogrammer som beriker og fremmer fred og kulturell forståelse.

Paragraf 7 Unntak fra bestemmelsene om møter og frammøte

Vedtektene kan inneholde regler eller krav som ikke er i samsvar med paragraf 8, punkt 1, paragraf 12 og paragraf 15, punkt 4 i denne loven. Slike regler eller krav skal overstyre regle- ne eller kravene i disse punktene i loven. En klubb må imidlertid holde møter minst to ganger pr. måned.

Paragraf 8 Møter

Klubben skal holde et regulært møte en gang i uka på den dag og til den tid som er fastslått i vedtektene.
Tilstedeværelse kan være personlig, gjennom elektronisk møte, eller en linjeforbindelse til medlemmer som ellers ville vært forhindret fra å delta. Alternativt kan en klubb holde et møte en gang hver uke eller i uker valgt ut på for hånd ved å annonsere det som et interaktivt møte på klubbens hjemmeside. Den siste type møte skal bli betraktet som holdt på den dagen den interaktive aktiviteten er lagt ut på hjemmesiden.

 

Underpunkt b) Endring av møter

Når det er grunn til det, kan styret flytte et regulært møte til en hvilken som helst ukedag mellom foregående og neste regulære møte, eller til en annen tid på en vanlig møtedag, eller til et annet sted.

Underpunkt c) Avlysning

Styret kan avlyse et regulært møte dersom det faller på en lovbestemt fridag eller helligdag, inkludert en dag som er vanlig anerkjent som offentlig fridag eller helligdag, eller i uke som inkluderer en lovbestemt fridag eller helligdag, inkludert en dag som er vanlig anerkjent som offentlig fridag eller helligdag. Det samme gjelder om et medlem dør, en epidemi eller katast- rofe som påvirker hele samfunnet, eller en væpnet konflikt i samfunnet setter medlemmenes liv i fare.

Styret kan ikke avlyse mer enn fire regulære møter i et år av grunner som ikke er spesifisert på annen måte i dette punktet, forutsatt at klubben ikke avlyser mer enn tre møter på rad.

Underpunkt d) Møter i satellitt-klubber

Hvis det er omtalt i vedtektene, skal en satellitt-klubb holde sine vanlige ukentlige møter på et sted og til dag og tid som er bestemt av medlemmene. Dag, tid og sted for møte kan endres på samme måte som for klubbens regulære møter i punkt 1 underpunkt b) i denne paragrafen. Møtene i en satellitt-klubb kan bli avlyst av de samme grunner som er opplistet i del 1c) i denne paragrafen. Stemmerettsregler skal være slik som nedfelt i vedtektene.

Punkt 2, årsmøte
Underpunkt a)
Årsmøte for valg av styre og andre tillitsvalgte skal holdes senest 31. desember slik det fram- går av vedtektene.

Underpunkt b)

En satellitt-klubb (når det er aktuelt) skal holde et årlig møte for sine medlemmer før 31. desember for å velge tillitsvalgte for den generelle styringen av klubben.

Punkt 3, styremøte

Det skal skrives referat fra klubbens styremøter. Slike referater skal være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer innen 60 dager etter avholdt møte.

Paragraf 9, Unntak fra bestemmelsene om medlemskap

Vedtektene kan inneholde regler eller krav som ikke er i samsvar med paragraf 10, punkt 2 og 4 – 8 i denne loven. Slike regler eller krav skal overstyre reglene eller kravene i disse punktene i loven.

 

Paragraf 10 Medlemskap (Se også paragraf 9 for unntak fra bestemmelsene i denne pa- ragrafen).
Punkt 1, Generelle kvalifikasjoner
Klubben skal bestå av voksne personer som viser god karakter, integritet og lederskap, har et godt omdømme i egen næring, eget yrke og/eller lokalsamfunn, og er villige til å bidra i lokal- samfunnet og/eller ute i verden.

Punkt 2, Typer av medlemskap

Klubben skal ha to former for medlemskap, - aktivt medlemskap og æresmedlemskap.

Punkt 3, Aktivt medlemskap

En person som har de kvalifikasjoner som er nevnt i paragraf 5, punkt 2 i Constitution of Ro- tary International, kan bli valgt til aktivt medlemskap i klubben.

Punkt 4, Satellittklubbmedlemskap

Medlemmer av en satellittklubb skal også̊ være medlem av sponsorklubben til tiden er inne til å bli anerkjent som medlem av RI som en Rotaryklubb.

Punkt 5, Dobbelt medlemskap

Ingen person kan samtidig være aktivt medlem i denne klubben og en annen klubb, unntatt en satellitt-klubb under Stavern Rotary Klubb. Ingen person kan samtidig være vanlig medlem og æresmedlem av klubben.

Punkt 6, Æresmedlemskap
a) Valgbarhet til æresmedlemskap
Personer som har utmerket seg ved å fremme Rotarys idealer, og personer som ansees å være venner av Rotary i kraft av deres støtte til Rotarys formål, kan få æresmedlemskap i klubben. Varigheten av slikt medlemskap skal være som fastsatt av styret. En person kan være æres- medlem i mer enn en klubb.

b) Rettigheter og privilegier

Æresmedlemmer skal være fritatt for å betale kontingent, har ikke stemmerett, og kan ikke velges til noe tillitsverv i klubben. Slike medlemmer skal ikke ha noen klassifikasjon, men har rett til å delta i alle møter og nyter alle andre privilegier i klubben. Æresmedlemmer har ingen rettigheter eller privilegier i andre klubber med unntak av retten til å besøke andre klubber uten å være invitert av en rotarianer.

Punkt 7, Offentlig ansatte/tjenestemenn

Personer som er valgt eller utnevnt til offentlig tjeneste for et begrenset tidsrom, skal ikke være valgbar til aktivt medlemskap i klubben under klassifikasjonen for den tjenesten. Begrensningen skal ikke anvendes på personer som er i verv eller stilling i grunnskoler, videre- gående skoler eller andre utdanningsinstitusjoner, eller er valgt eller utpekt til verv i domstolene. Medlemmer som er valgt eller utpekt til offentlig tjeneste for en spesifikk periode, kan fortsette som slikt medlem under sin vanlige klassifikasjon i den tiden de har et slikt verv eller slik stilling.

Punkt 8, Ansatte i Rotary International

Klubben kan opprettholde medlemskapet for enhver ansatt i RI.

Paragraf 11, Klassifisering

Punkt 1, Generelle bestemmelser
a) Hovedaktivitet
Hvert medlem skal klassifiseres i samsvar med medlemmets forretnings- eller yrkesmessige stilling eller type samfunnstjeneste. Klassifikasjonen skal være det som beskriver den hoved- saklige og anerkjente aktiviteten for vedkommende, og bedriften eller institusjonen som med- lemmet er knyttet til, eller det som beskriver karakteren ved medlemmets samfunnsmessige aktivitet.

b) Korreksjon eller tilføyelse

Hvis omstendighetene tilsier det, kan styret rette eller tilpasse klassifikasjonen til et medlem. Underretning om slik foreslått endring eller tilpasning skal forelegges det aktuelle medlem- met, og medlemmet skal gis mulighet til å uttale seg om forslaget.

Punkt 2, Begrensninger

Klubben skal ikke velge en person til aktivt medlemskap med en bestemt klassifisering hvis klubben allerede har fem eller flere medlemmer med denne klassifikasjonen, med mindre klubben har mer enn 50 medlemmer. I så tilfelle kan klubben velge en person med den aktuelle klassifisering så lenge det ikke fører til at medlemmer med denne klassifiseringen utgjør mer enn 10 prosent av klubbens aktive medlemmer. Pensjonerte medlemmer skal ikke være inkludert i det totale antall medlemmer innen en klassifikasjon. Klassifisering av et overført eller tidligere medlem, eller en rotarakter eller en Rotary kandidat slik som definert av RIs styre, skal ikke utelukkes valgt til aktivt medlemskap selv om valget fører til at medlemsmassen midlertidig overstiger de forannevnte begrensninger. Om et medlem endrer klassifikasjon, kan klubben fortsette medlemmets medlemskap under den nye klassifikasjonen uaktet disse begrensningene.

Paragraf 12 Frammøte (Se paragraf 7 for unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen) Punkt 1 – Generelle bestemmelser
Hvert medlem bør delta i klubbens ordinære møter, eller satellittklubbens ordinære møter der- som det framgår av vedtektene, samt engasjere seg i klubbens prosjekter og andre aktiviteter. Et medlem skal bli regnet for å ha deltatt på̊ et ordinært møte dersom medlemmet er personlig til stede eller bruker en online-forbindelse i minst 60 prosent av møtetiden, eller er til stede og blir uventet kalt bort, og som følge av det legger fram bevis som styret aksepterer som rimelig for at en slik handling var fornuftig, eller deltar i det regulære møtet lagt ut på̊ klubbens hjemmeside, innen en uke etter at det er lagt ut, eller dekker opp for fravær på en av de følgende måter:

a) 14 dager før eller etter møtet

Hvis medlemmet innen 14 dager før eller etter regulær tid for det aktuelle møtet

 1. (1)  deltar på minst 60 % av det regulære møtet til en annen klubb, til en satellittklubb til en

annen klubb, eller en midlertidig klubb; eller

 1. (2)  deltar på̊ et regulært møte i en Rotaract- eller Interact-klubb, eller Rotary Fellowship eller en midlertidig Rotaract- eller Interact-klubb, eller Rotary Fellowship, eller
 2. (3)  deltar i RI Convention, lovråd, et International Assembly, et Rotary Institute for tidligere og nåværende RI- tillitsvalgte, et Rotary Instiute for tidligere, nåværende og inn- kommende RI-tillitsvalgte, eller ethvert annet møte sammenkalt med godkjennelse av styret i RI eller av RI-presidenten på vegne av styret, Rotary-konferanse for flere soner, et møte i en RI-komite, en distriktskonferanse i Rotary, en distrikts-utdanningssamling i Rotary, et distriktsmøte holdt etter RI-styrets anvisning, et hvilket som helst distrikts- komitemøte holdt etter distriktsguvernørens anvisning, eller et regulært annonsert inter- city-møte for Rotary-klubber; eller
 3. (4)  har møtt opp til vanlig tid og sted for et vanlig møte eller satellittklubbmøte i en annen klubb med den hensikt å delta i et slikt møte, men den klubben har ikke møte på den tid eller på det stedet; eller
 4. (5)  er til stede og deltar i et klubbprosjekt eller et klubbsponset samfunnsevenement eller møte godkjent av styret; eller
 5. (6)  deltar på et styremøte eller, hvis det er godkjent av styret, på et møte i en tjenestekomite som medlemmet er utpekt til; eller
 6. (7)  deltar på en klubbs web-side i en interaktiv aktivitet som krever en gjennomsnittlig 30 minutters deltakelse.

Når et medlem befinner seg utenom hjemlandet i mer enn fjorten (14) dager, skal ikke tidsbegrensningen bli påtvunget, slik at medlemmet kan delta på regulære møter eller satellittklubb- møter i et annet land til hvilket som helst tidspunkt under reiseperioden, og hver slik deltagelse vil telle som gyldig erstatning for tapte regulære møter under medlemmets tid i utlandet.

b) På̊ møtetidspunktet

1.     Hvis, ved tiden for møtet, medlemmet
(1) er på̊ reise til eller fra et av de møtene som er spesifisert i underpunkt a) (3) i dette punktet; eller

2.    
(2) gjør tjeneste som tillitsvalgte eller er medlem i en RI-komite, eller er tillitsvalgt for Rotary Foundation; eller

3.     (3) tjenestegjør som distriktsguvernørens spesielle representant i dannelsen av en ny klubb; eller

4.     (4) er på Rotary-oppdrag i egenskap av ansatt i RI; eller

5.     (5) er direkte og aktivt engasjert i et distrikt-, RI- eller TRF-sponset prosjekt i et fjerntliggende omrade hvor det er umulig å kunne kompensere for manglende frammøte; eller

6.     (6) er engasjert i Rotary-oppdrag, godkjent av styret, og som utelukker deltakelse i møtet.

Punkt 2 – Utvidet fravær ved oppdrag på annet sted

Hvis et medlem skal arbeide på et annet sted for en lengre tidsperiode, vil tilstedeværelse i en utpekt klubb ved/på utplasseringsstedet erstatte deltakelse på et regulært møte i medlemmets klubb, forutsatt at det er en gjensidig avtale mellom de to klubbene.

Punkt 3 – Godkjent fravær

Et medlems fravær skal være godkjent dersom
(a) fraværet er i samsvar med de betingelser og under slike forhold som er godkjent av styret. Styret kan godkjenne et medlems fravær av grunner som det finner gode og tilstrekkelige. Slikt godkjent fravær skal ikke overstige tolv måneder. Imidlertid, hvis tillatelsen skyldes medisinske grunner, eller oppstår som følge av en fødsel, en adopsjon, eller

omsorg for fosterbarn som går ut over tolv måneder, kan slik tillatelse bli fornyet av styret for en tidsperiode ut over de opprinnelige tolv månedene.
(b) summen av medlemmets alder og år med medlemskap i en eller flere klubber er 85 år

eller høyere, og medlemmet har vært medlem i en eller flere klubber i minst 20 år, og medlemmet skriftlig har meddelt klubbsekretæren sitt ønske om å bli fritatt for frammøteplikten og styret har godkjent dette.

Punkt 4 – RI-tillitsvalgtes fravær

Et medlems fravær skal være godkjent dersom medlemmet er en nåværende tillitsvalgte i Ro- tary International, eller er ektefelle/samboer med en nåværende tillitsvalgte Rotary International.

Punkt 5 – Frammøtestatistikk

Når et medlem hvis fravær er godkjent i henhold til bestemmelsene i punkt 3 underpunkt (a) i denne paragrafen ikke kan møte på et klubbmøte, skal verken medlemmet eller medlemmets fravær registreres i frammøtestatistikken. I tilfelle et medlem hvis fravær er godkjent etter bestemmelsene i punkt 3 underpunkt (b) eller punkt 4 i denne paragrafen, deltar på et klubb- møte, skal både medlemmet og medlemmets frammøte inkluderes i tallene for sum medlem- mer og i sum frammøtte for å beregne klubbens frammøtestatistikk.

Paragraf 13 Styremedlemmer, tillitsvalgte og komiteer

Punkt 1 – Styrende organ

Det styrende organ for Stavern Rotaryklubb skal være det styret som er konstituert i samsvar med klubbens vedtekter.

Punkt 2 – Myndighet

Styret skal ha generell kontroll over alle tillitsvalgte og komiteer, og kan når det foreligger gode grunner, erklære et hvilken som helst tillitsverv ledig.

Punkt 3 – Styrets beslutning er endelig

Styrets beslutning i alle klubbsaker er endelig og kan kun ankes til klubben. Om styret beslutter å avslutte et medlemskap, kan imidlertid et medlem i samsvar med paragraf 15, punkt 6, appellere til klubben, kreve mekling eller avgjørelse ved voldgift. Hvis avgjørelsen ankes inn for klubben, kan styrets beslutning kun omgjøres ved to tredels flertall av de avgitte stemmer fra de tilstedeværende medlemmer på et regulært møte fastsatt av styret. Det forutsettes at møtet er beslutningsdyktig, og at sekretæren har gitt informasjon om anken til medlemmene minst fem (5) dager før møtet. Hvis anken blir godkjent, skal klubbens beslutning være ende- lig.

Punkt 4 – Tillitsvalgte

Kubbens tillitsvalgte skal være president, nylig avgått president, valgt president for kommen- de år, sekretær og kasserer, og kan inkludere en eller flere visepresidenter, som alle skal være medlemmer av styret. Klubbtillitsvalgte kan også inkludere en seremonimester som kan være styremedlem dersom vedtektene tilsier det.

Klubbtillitsvalgte skal regelmessig delta på satellittklubbmøter.

Punkt 5 – Valg av tillitsvalgte

 1. (a)  Valgperiode for andre tillitsvalgte enn presidenten

Hver tillitsvalgt skal være valgt som foreskrevet i vedtektene. Unntatt for presidenten skal hver tillitsvalgt begynne sin periode 1. juli umiddelbart etter valget og skal tjenestegjøre for den valgte perioden, eller inntil en etterfølger er valgt og kvalifisert.

 1. (b)  Valgperiode for presidenten

Presidenten skal velges som foreskrevet i vedtektene. Valget skal ikke gjennomføres, mer enn to (2) år, men heller ikke mindre enn atten (18) måneder før funksjonsperioden begynner. Vedkommende skal tjenestegjøre som nominert president (president-nominee) etter valget. Den nominerte skal ha tittelen valgt president (president-elect) fra 1. juli året før tjenesteperioden som president starter. Presidenten skal begynne sin tjenesteperiode 1. juli og skal tjenestegjøre i ett (1) år eller inntil en etterfølger er valgt og kvalifisert.

(c) Kvalifikasjoner

En tillitsvalgt eller et styremedlem skal være et medlem med godt omdømme i klubben. En kandidat til vervet som president skal ha vært medlem av klubben i minst ett år før nomineringen til vervet. Dersom en presidentkandidat har mindre tjenestetid enn ett år, skal saken forelegges distriktsguvernøren for godkjennelse.

Valgt president (president-elect) skal delta på̊ distriktets treningsseminar for valgte presidenter (PETS) og på̊ distriktets treningssamling med mindre vedkommende blir fritatt av påtroppende distriktsguvernør (governor-elect). Hvis valgt president fritas, skal ved- kommende sende en utpekt representant for klubben som skal rapportere tilbake til valgt president (president-elect). Hvis valgt president ikke deltar på distriktets treningsseminar for valgte presidenter (PETS) og på̊ distriktets treningssamling og ikke har fatt godkjennelse for dette fra påtroppende distriktsguvernør (governor-elect), eller hvis ved- kommende har fått fritak, men ikke sender en klubbrepresentant til disse møtene, kan ikke den valgte presidenten tjenestegjøre som klubbpresident. I slikt tilfelle må sittende president fortsette i tjenesten til en etterfølger som har deltatt på distriktets treningsseminar for valgte presidenter (PETS) og på distriktets treningssamling, eller på opplæring godkjent av påtroppende distriktsguvernør (governor-elect), er blitt valgt.

Punkt 6 – Styring av en satellittklubb knyttet til klubben (hvor det er aktuelt)

En satellittklubb skal være lokalisert i samme område som klubben eller i nærliggende område.

 1. (a)  Tilsyn med en satellittklubb

Klubben skal føre tilsyn med og gi støtte til en satellittklubb slik som styret finner det formålstjenlig.

 1. (b)  Styret i satellittklubben

For den daglige styringen av en satellittklubb skal den ha sitt eget styre valgt årlig av og blant medlemmene. Styret skal omfatte tillitsvalgte i satellittklubben og fire til seks medlemmer, slik vedtektene fastsetter. Høyeste tillitsvalgte i satellittklubben skal være lederen (chair), og de andre tillitsvalgte skal være nylig avgåtte leder (immediate past chair), neste leder (chair-elect), sekretæren og kassereren. Styret i satellittklubben er ansvarlig for dag-til-dag organiseringen og styringen av klubben og dens aktiviteter i samsvar med Rotarys regler, krav, politikk, mål og delmål under ledelse av klubben. Den skal ikke ha noen autoritet innen eller over den ordinære klubben.

 1. (c)  Satellittklubbens rapporteringsprosedyre

En satellittklubb skal, årlig, forelegge for presidenten og styret for klubben en rapport om sitt medlemskap, sine aktiviteter og program, fulgt av status og revidert regnskap, slik at det kan inkluderes i den ordinære klubbens rapport til sitt årsmøte og andre rapporter som fra tid til annen kan bli krevd fra denne klubben.

Punkt 7 – Komitéer

·      Klubben skal ha følgende komiteer:

·      Administrasjonskomité

·      Medlemskapskomité

·      Omdømmekomité

·      Rotary Foundation komité

·      Prosjektkomité

·      Ytterligere komitéer kan etableres etter behov.

Paragraf 14 Årsavgifter

Hvert medlem skal betale en årlig avgift som beskrevet i vedtektene.

Paragraf 15 Medlemskapets varighet

Punkt 1 – Periode

Medlemskapet skal fortsette så lenge klubben eksisterer dersom det ikke blir avsluttet som beskrevet i det etterfølgende.

Punkt 2 – Automatisk opphør av medlemskap (a) Medlemskvalifikasjoner

Medlemskapet skal opphøre automatisk når medlemmet ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjoner for medlemskap, unntatt dersom

 1. (a) styret gir et medlem som flytter fra stedet eller området hvor klubben holder til, en spesiell tillatelse til å være fraværende inntil ett (1) år for å gjøre det mulig for ved- kommende å besøke og gjøre seg kjent med en rotaryklubb i det nye samfunnet vedkommende flytter til, forutsatt at medlemmet ivaretar sine øvrige forpliktelser i forhold til klubben;

styret har tillatt et medlem som flytter fra stedet eller området hvor klubben holder til, å beholde medlemskapet dersom medlemmet fortsetter å oppfylle alle vilkår for medlemskap.

 1. (b)  Hvordan gjenoppta medlemskapet

Når medlemskapet for et aktivt medlem er avsluttet slik det er beskrevet i underpunkt (a) i denne delen, kan en slik person, forutsatt at personens medlemskap var i god orden da det ble avsluttet, søke på nytt om medlemskap med samme eller en annen klassifikasjon.

 1. (c)  Avslutning av æresmedlemskap

Æresmedlemskap opphører automatisk ved utløp av perioden for slikt medlemskap som fastlagt av styret. Styret kan imidlertid forlenge et æresmedlemskap for en tilleggs periode. Styret kan når som helst tilbakekalle et æresmedlemskap.

Punkt 3 – Opphør av medlemskap – Manglende kontingentbetaling (a) Saksgangen

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen tretti (30) dager etter betalingsfristen, skal motta skriftlig varsel fra sekretæren til vedkommende medlems sist kjente adresse. Hvis kontingenten ikke betales innen ti (10) dager fra varselet er sendt, kan medlemskapet bringes til opphør etter vedtak av styret.

(b) Gjenopptakelse

Styret kan gjeninnta et tidligere medlem i klubben etter anmodning og mot betaling av all gjeld til klubben. Et tidligere medlem kan imidlertid ikke tas opp igjen som aktivt medlem, hvis vedkommende klassifikasjon er i strid med paragraf 11 punkt 2.

Punkt 4 – Opphør av medlemskap – Fravær fra møtene (Se paragraf 7 for unntak fra bestemmelsene i denne delen)
(a) Frammøteprosent

Alle medlemmer skal
(1) ha et samlet frammøte eller erstatning for frammøte i ordinære klubbmøter på minst 50 % hvert rotaryhalvår, eller delta i klubbprosjekter, andre hendelser eller aktiviteter med minst 12 timer i hvert rotaryhalvår, eller en forholdsmessig kombinasjon av begge,

(2) delta i minst 30 % av egen klubbs ordinære møter eller satellittklubbmøter i hvert rotaryhalvår, (assisterende guvernører, slik det er definert av RI’s styre, er unntatt fra denne bestemmelse).

Hvis et medlem ikke oppfyller disse kravene, skal opphør av medlemskapet vurderes, med mindre klubbens styre finner at det foreligger gyldige og fyllestgjørende grunner for fraværet.

(b) Fravær fra flere møter etter hverandre

Dersom et medlem ikke har fått styrets godkjennelse av fravær ut fra tilstrekkelig og gyldig grunn, eller i henhold til paragraf 12, punkt 3 og 4, eller ikke har møtt eller kom- pensert for fraværet på fire møter etter hverandre, skal vedkommende informeres av sty- ret om at fraværet kan bli oppfattet som en anmodning om opphør av medlemskapet i klubben. Deretter kan styret, ved flertallsvedtak, bringe vedkommendes medlemskap til opphør.

Punkt 5 – Opphør av medlemskap – Andre grunner

 1. (a)  Gyldig grunn for opphør

Styret kan bringe et medlemskap til opphør for et medlem som ikke lenger er kvalifisert til medlemskap i klubben, eller av annen gyldig årsak, hvis minst to tredeler av styret er til stede og stemmer for dette i et møte som er innkalt for dette formål. Retningslinjene for dette møtet skal være paragraf 10, punkt 1, «the Four-Way Test» og den høye etiske standard som en må etterleve som medlem av en Rotary klubb.

 1. (b)  Varsel

Før noe initiativ tas i en sak nevnt i underpunkt (a) i dette punktet, skal vedkommende medlem gis minst ti (10) dagers skriftlig varsel om en slik forestående handling, og gis anledning til å levere et skriftlig svar til styret. Medlemmet skal ha rett til å møte i styret for å tale sin sak. Skriftlig varsel skal gis ved personlig levert brev eller ved rekommandert brev til medlemmets sist kjente adresse.

 1. (c)  Nytt medlem med samme klassifikasjon.

Når styret har brakt et aktivt medlems medlemskap til opphør etter bestemmelsene i denne delen, kan klubben ikke velge et nytt medlem i vedkommende klassifikasjon før utløpet av fristen for behandling av en eventuell anke er utløpt, og klubbens eller voldgiftsmennenes beslutning foreligger. Denne regel kommer likevel ikke til anvendelse ved opptak av et nytt medlem hvis antallet medlemmer i den aktuelle klassifikasjon ikke overstiger den fastsatte grensen selv om styrets beslutning om opphør av medlemskap blir omgjort.

Punkt 6 – Rett til anke, megling eller voldgift ved beslutning om opphør av medlemskap (a) Varsel

Innen syv (7) dager etter styrets beslutning om å avslutte eller suspendere medlemskapet, skal sekretæren skriftlig meddele medlemmet styrets beslutning. Medlemmet kan da innen fjorten (14) dager fra datoen for en slik meddelelse varsle sekretæren skriftlig om at han/hun har til hensikt enten å anke til klubben, anmode om megling eller avgjørelse ved voldgift i henhold til bestemmelsene i paragraf 19.

 1. (b)  Tidspunkt for behandling av anke

I tilfelle anke skal styret fastsette datoen for behandling av anken på et ordinært klubb- møte som holdes innen enogtyve (21) dager fra et slikt skriftlig varsel om anke er mot- tatt. Alle medlemmer skal senest fem (5) dager før møtet orienteres skriftlig om et slikt klubbmøte og møtets spesielle dagsorden. Bare medlemmer av klubben har anledning til å være til stede når en slik anke behandles.

 1. (c)  Megling og voldgift

Framgangsmåten ved megling og voldgift skal være slik som fastlagt i artikkel 19.

 1. (d)  Anke

Hvis anken behandles, skal klubbens avgjørelse være endelig og bindende for partene og skal ikke være gjenstand for voldgift.

 1. (e)  Voldgiftsmedlemmenes eller oppmannens avgjørelse

Hvis det anmodes om voldgift, skal den avgjørelse som voldgiftsmennene treffer, eller ved dissens, oppmannens avgjørelse, være endelig og bindende for alle parter og kan ikke ankes.

 1. (f)  Mislykket megling

Hvis det er anmodet om megling, men denne er mislykket, kan medlemmet anke til klubben eller anmode om voldgift som fastlagt i underpunkt (a) i dette punktet.

Punkt 7 – Styrets avgjørelse er endelig

Styrets avgjørelse er endelig, dersom saken ikke ankes eller kreves avgjort ved voldgift.

Punkt 8 – Utmelding

Et medlems utmelding av klubben skal skje skriftlig og være adressert til presidenten eller sekretæren. Utmeldingen skal godtas av styret hvis medlemmet ikke står i gjeld til klubben.

Punkt 9 – Tap av andel i klubbens eiendeler

Et medlem hvis klubbmedlemskap er brakt til opphør uansett grunn, mister all rett til andel i klubbens fonds eller aktiva som medlemmet matte ha ervervet i henhold til lov eller ved å bli medlem av klubben.

Punkt 10 – Midlertidig suspensjon

Uavhengig av bestemmelsene i denne loven kan styret midlertidig suspendere et medlem der- som følgende foreligger:

 1. (a)  Det er framsatt troverdige beskyldninger om at et medlem har nektet å etterleve eller

unnlatt å overholde denne loven, har vært skyldig i en oppførsel som er upassende for et medlem av klubben eller skadelig for klubbens interesser, og

 1. (b)  de beskyldningene, hvis de blir bevist, danner god grunn for avslutning av medlemskapet for medlemmet, og
 2. (c)  det er ønskelig at det ikke skal iverksettes noe tiltak, i respekt for at medlemskapet til det aktuelle medlemmet vil avhenge av utfallet av en sak eller en hendelse som styret vurderer må̊ være skikkelig opplyst før slike tiltak kan iverksettes, og
 3. (d)  at det vil være det beste for klubben og uten noen votering vedrørende hans eller hennes medlemskap, at medlemmets medlemskap blir midlertidig suspendert, og at medlemmet blir utelukket fra deltakelse i møter eller andre klubbaktiviteter og fra oppgaver og posisjoner medlemmet måtte ha i klubben;

Styret kan ved votering og med minst to tredelers flertall i styret, midlertidig suspendere med- lemmet som før nevnt for en høvelig tidsperiode, dog ikke mer enn 90 dager og på slike ytter- ligere vilkår som styret bestemmer. Et suspendert medlem kan appellere eller henstille til mekling eller oppmann vedrørende suspensjonen slik det er forutsatt i paragraf 15, punkt 6.

Under suspensjonen skal medlemmet være fritatt for oppfylling av frammøteplikten.

Forut for utløpet av suspensjonsperioden må styret enten gå videre for å avslutte medlemskapet til den suspenderte rotarianeren, eller gjeninnsette den suspenderte rotarianeren til full regulær status.

Paragraf 16 Samfunnsforhold, nasjonale og internasjonale anliggender

Punkt 1 – Diskusjonstemaer

Generelle spørsmål som samfunnets, nasjonens og verdens ve og vel er av interesse for klub- bens medlemmer, og skal være gjenstand for en fornuftig og saklig gjennomgang og diskusjon på klubbmøtene til opplysning for medlemmene slik at de kan danne seg sine egne meninger. Klubben skal imidlertid ikke uttrykke noe standpunkt til en aktuell offentlig sak som det er strid om.

Punkt 2 – Ingen støtte til kandidater

Klubben skal ikke støtte eller anbefale noen kandidat til offentlige verv eller embeter og skal ikke på noe klubbmøte diskutere slike kandidaters fortrinn eller mangler.

Punkt 3 – Upolitisk
(a) Resolusjoner og meninger

Klubben skal verken vedta eller sende ut resolusjoner eller meninger eller ta initiativ i verdensanliggender eller internasjonale saker av politisk art.

(b) Appeller

Klubben skal heller ikke appellere til klubber, nasjoner eller regjeringer, eller sende brev, taler eller forslag til løsning av spesielle internasjonale problemer av politisk art.

Punkt 4 – Markering av Rotarys stiftelse

Den uken hvor årsdagen for Rotarys stiftelse (23. februar) faller, skal kunngjøres som Uken for Verdensforståelse og Fred. I løpet av denne uken bør klubben reflektere over oppnådde resultater, og fokusere på arbeid for fred, felles forståelse og samhold i samfunnet og over hele verden.

Paragraf 17 Rotarys tidsskrifter

Punkt 1 Obligatorisk abonnement

Med mindre klubben i samsvar med RI’s vedtekter er blitt fritatt av RI’s styre for å følge bestemmelsene i denne paragrafen, skal alle medlemmer så lenge deres medlemskap er gyldig, abonnere på det offisielle tidsskriftet eller på det tidsskriftet som er godkjent og fastlagt for denne klubben av RI’s styre. To rotarianere som bor på samme adresse, kan ha et felles- abonnement på det offisielle tidsskriftet eller på det Rotary tidsskriftet som er godkjent og gjort obligatorisk for klubben eller klubbene. Abonnementet skal betales på de datoer som er fastsatt av styret for innbetaling av medlemsavgiften for hele det tidsrom man er medlem av klubben.

Punkt 2 Innkreving av abonnementsavgift

Klubben skal avkreve medlemmene abonnementsavgift forskuddsvis for hvert halvår. Avgiften sendes til RI’s sekretariat eller eventuelt til det regionale tidsskrifts kontor som RI’s styre måtte bestemme.

Paragraf 18 Aksept av formål og overholdelse av lover og vedtekter

Ved betaling av kontingent aksepterer medlemmene Rotarys prinsipper som uttrykt i dets formål, og forplikter seg til og er enige i å følge og være bundet av klubbens lover og vedtekter. Bare på disse vilkår kan medlemmet nyte godt av klubbens privilegier. Alle medlemmer skal følge lover og vedtekter, selv om de eventuelt ikke har fått et eksemplar av disse.

Paragraf 19 Megling og voldgift

Punkt 1 – Tvister

Skulle det oppstå̊ tvist om annet enn en avgjørelse av styret mellom ett eller flere nåværende eller tidligere medlemmer og klubben, en tillitsvalgt eller klubbens styre angående en sak som ikke kan løses etter de regler som er laget for dette formål, skal tvisten, etter anmodning til sekretæren av en av partene, enten løses ved megling eller avgjøres ved voldgift.

Punkt 2 – Dato for megling eller voldgift

Styret skal i samråd med partene beramme en dato for megling eller voldgift, som skal holdes innen enogtyve (21) dager fra mottagelsen av anmodningen.

Punkt 3 – Megling

Ved megling følges den fremgangsmåten som er anerkjent av en kompetent myndighet med nasjonal eller statlig jurisdiksjon, eller en fremgangsmåte som er anbefalt av et kompetent profesjonelt organ hvis anerkjente ekspertise dekker alternative løsninger på konflikter, eller en fremgangsmåte som er anbefalt i form av dokumenterte retningslinjer fastsatt av styret i RI

eller tillitsvalgte i Rotary Foundation. Bare et medlem av en rotaryklubb kan oppnevnes som megler(e). Klubben kan be distriktsguvernøren eller guvernørens representant om å oppnevne en megler som er medlem av en rotaryklubb og som har de relevante meglerevner og erfaringer.

 1. (a)  Resultater av meglingen

De resultater eller beslutninger som partene blir enige om som følge av meglingen, skal protokolleres med kopier til partene, megleren(e) og med en kopi til styret. Kopien skal oppbevares av sekretæren. En oppsummering av resultatene som er akseptabel for de involverte parter, skal utformes for klubbens orientering. Begge parter kan be om videre megling gjennom presidenten eller sekretæren, hvis en av partene i vesentlig grad har gått tilbake på meglingsresultatet.

 1. (b)  Mislykket megling

Hvis det er anmodet om megling, men den er mislykket, kan hver av partene anmode om voldgift som fastlagt i punkt 1 i denne paragrafen.

Punkt 4 – Voldgift

Ved voldgift skal hver av partene oppnevne en voldgiftsmann, og voldgiftsmennene skal opp- nevne en oppmann. Bare medlemmer av en rotaryklubb kan oppnevnes som oppmann eller voldgiftsmann.

Punkt 5 – Avgjørelse av voldgiftsmenn eller oppmann

Hvis det er anmodet om voldgift, vil den avgjørelsen som voldgiftsmennene, eller hvis disse ikke er enige, oppmannen treffer, være endelig og bindende for partene og kan ikke ankes.

Paragraf 20 Vedtekter

Klubben skal vedta egne vedtekter. Vedtektene skal ikke være i strid med RI’s lover og vedtekter, eller med reglene for en administrativ område enhet etablert av RI, eller med nærværende lover. Vedtektene skal inneholde tilleggsbestemmelser for ledelsen av denne klubben. Slike vedtekter kan til enhver tid forandres på foreskreven måte.

Paragraf 21 Fortolkning

I disse lover vil terminologien «post», «sende post» og «avstemning pr. post» inkludere bruk av elektronisk post (e-post) og internetteknologi for å redusere kostnader og forbedre kommunikasjonen.

Paragraf 22 Endringer

Punkt 1 – Endringsmåter

Med unntak av hva som er fastsatt under punkt 2 i denne paragrafen, kan disse lover bare end- res av et Council on Legislation (Lovrådet) på samme måte som fastlagt i Rotary Internationals vedtekter for endringer av disse.

Punkt 2 – Endring av paragraf 2 og paragraf 4

Paragraf 2, navn, og paragraf 4, område, i Lov for Stavern Rotary Klubb kan endres på̊ ethvert ordinært beslutningsdyktig klubbmøte ved en votering med tilslutning fra minst to tredeler av de tilstedeværende og voterende medlemmer. Dette forutsetter at underretning om slik foreslått endring er sendt med post til hvert enkelt medlem og til guvernøren minst ti (10) dager før møtet, og at slik endring forelegges RI’s styre for godkjennelse. Endringen trer først i kraft når den er godkjent. Guvernøren kan gi uttrykk for sin mening om forslaget til RI’s styre.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Hotell Wassilioff
Adresse: Havnegaten 1
Postnummer: 3290
Sted: Stavern
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Plasser innhold her

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...